Privacybeleid - Garage Michiels bvba

Wie zijn wij?

Wij zijn Garage Michiels Bvba, gevestigd te 2230 Herselt, Aarschotsesteenweg 200D
Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0449.001.518
Email: garagemichiels@telenet.be
Telefoon +32 16 57 23 88

In het kader van onze activiteiten ( verkoop van Mitsubishi / Ssangyong en andere voertuigen, alsook opvolging en dienstverlening na-verkoop ) worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt.
Garage Michiels is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenspraak met de invoerder welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking ervan.

Belang van het privacybeleid

Wij hechten veel belang aan uw recht op privacy en proberen steeds uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en meer specifiek de AVG.

De meest recente versie van dit Privacybeleid is beschikbaar op onze website.

Wanneer u uw persoonsgegevens met ons deelt, verwachten wij dat u dit Privacybeleid eerst goed gelezen heeft.
Dit betekent niet dat wij uw "toestemming" nodig hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet op basis van uw toestemming, tenzij specifiek aangegeven.

Van wie worden er persoonsgegevens verzameld?

 • In het kader van onze activiteiten verzamelen wij persoonsgegevens van personen die een voertuig aankopen, een offerte of andere informatie vragen,( in de showroom, op het Autosalon, via onze website ).
 • Klanten van de naverkoop.
 • Personeel

Hoe worden deze persoonsgegevens verzameld?

Rechtstreeks van u:

 • wanneer u uw gegevens verstrekt aan een informant op het autosalon
 • voor een testrit- of brochureaanvraag
 • voor het opmaken van een offerte
 • wanneer u deelneemt aan een wedstrijd wie wij organiseren
 • wanneer u een contactformulier invult op onze website en/of u inschrijft voor onze elektronische nieuwsbrief
 • voor het opmaken van een bestelbon in het kader van een aankoop
 • wanneer u bent aangeduid als contactpersoon
 • wanneer u onze showroom of herstelpunt bezoekt en uw persoonsgegevens verstrekt in het kader van een aankoop, herstelling of een informatie-aanvraag

Via derden en officiële bronnen in het kader van de invoer en inschrijving van een voertuig, voor contactname in verband met productgaranties of recalls of om fraude te bestrijden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij kunnen van u de volgende gegevens verzamelen:

Identificatiegegevens:
Naam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres
Gegevens met betrekking tot uw voertuig: nummerplaat, chassisnummer, DIV-gegevens
Electronische identificatiegegevens: IP-adressen.

Financiële bijzonderheden:
Identificatie-en bankrekeningnummers

Persoonlijke kenmerken:
Persoonlijke bijzonderheden: geslacht, geboortedatum, nationaliteit, taalvoorkeur

Leefgewoonten:
Bijzonderheden betreffende het verbruik van goederen (bv kilometerstand)
Klachten, incidenten of ongevallen: inlichtingen betreffende een ongeval waarbij u betrokken bent en aard van schade, informatie omtrent herstellingen aan uw wagen

Consumptiegewoonten:
Bijzonderheden betreffende de goederen en diensten die aan u worden geleverd (model en type van vorige/huidige wagen enz.

Beroep en betrekking:
Beroep en betrekking ( particulier of bedrijf, desgevallen ondernemingsnummer)

Andere categorieën van gegevens:
Uw aankoopintenties en interesses.

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Voor volgende doeleinden:

 • Om u informatie te bezorgen die u heeft gevraagd:
   • Om u een brochure of offerte toe te sturen met meer informatie omtrent de Mitsubishi of SsangYong merken en modellen
   • Om u te contacteren voor een testrit
   • Om u op uw verzoek in contact te brengen met een andere dealer
 • Om u na deelname aan een wedstrijd op de hoogte te brengen van eventuele winst
 • Om u te contacteren en verder te informeren over uw aankoop ( met betrekking tot de levering of of inschrijving van uw voertuig, of in verband met de productgaranties of product recalls)
 • Voor contactname en opvolging in het kader van onze dienstverlening na-verkoop
 • Voor marktonderzoeken en klantentevredenheidsonderzoeken
 • Voor marketingdoeleinden, zowel voor onze papieren mailings als voor onze elektronische, en voor telefonische terugbelcampagnes

Weet dat u op ieder moment het recht heeft om uw toestemming opnieuw in te trekken. U kunt dit doen via onze website, per e-mail, per post of telefonisch.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Met onze dienstverleners:
In het kader van onze activiteiten delen wij u persoonsgegevens soms met derden, in het bijzonder dienstverleners (bv IT/CLOUD dienstverleners of PR/marketing dienstverleners die voor ons mailingcampagnes organiseren. Zij treden op als verwerkers voor ons.

Met Mitsubishi -Motors, met Ssangyong:
Wij kunnen u persoonsgegevens doorgeven voor: bedrijfsadminisgratie, de aanbieding van producten of diensten, marketing en andere zakelijke doeleinden.

Wij nemen de gepaste voorzorgen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Mitsubishi Motors en Ssangyong kunnen op hun beurt, binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving, de persoonsgegevens verder delen met andere identiteiten bij het Mitsubishi of Ssangyong Netwerk

Met overheidsdiensten:
Verder kunnen wij uw gegevens ook delen met de overheid, politiediensten of het gerecht indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met leasingmaatschappijen of financiële dienstverleners:
Indien u wenst te leasen, een krediet - of financiële dienst wenst. Wij zullen, waar nodig, een verwerkersovereenkomst opstellen waarin beperking voor het gebruik van uw persoonsgegevens worden vastgelegd.

Uw gegevens worden niet uitgeleend of verkocht aan derden voor marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt. Nadien is het wel mogelijk dat zij terug te vinden zijn in onze back-ups of archieven, maar zij zullen niet langer actief in een bestand verwerkt worden.

Bewaartermijnen:
Klantenbeheer:
Bewaring gedurende 10 jaar na laatste factuur aankoop wagen of onderhoud-herstelling wagen


Geschillenbeheer:
Gedurende de looptijd van het geschil/gerechtelijke procedure

Marktonderzoek:
Gegevens uit marktonderzoek worden zo snel mogelijk verwijderd

Direct Marketing:
Zolang wij van plan zijn om relevante informatie te sturen naar de contacten op onze mailinglijst tenzij dat hun email adres buiten gebruik is of wij ervan verwittigd werden dat betrokkene zich wenst uit te schrijven van het ontvangen van verdere mailings.

Enkel indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen zullen wij uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen de nodige maatregelen om een gepastg veiligheidsniveau te waarborgen

Wij beschermen uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

Verder proberen wij uw persoonsgegevens up-to-date te houden. Wij verzoeken u daarom ons op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

Onder bepaalde voorwaarden heeft u recht op:

 • Informatie en inzage van uw gegevens
 • Verbetering van persoonsgegevens
 • Verwijdering van uw persoonsgegevens ( recht om vergeten te worden)
 • Beperking van de verwerking;
 • Van bezwaar tegen de verwerking
 • Uw persoonsgegevens te verkrijgen in een leesbare vorm en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

In bijlage hieronder meer uitleg omtrent uw wettelijke rechten

Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent dit Privacybeleid of de verwerking van uw gegevens, aarzel niet om met ons contact op te nemen per aangetekend schrijven aan Garage Michiels Bvba, Aarschotsesteenweg 200d, 2230 Herselt, via e-mail garagemichiels@telenet.be.

Wij proberen zo snel mogeljk op uw verzoeken of vragen te antwoorden. Indien nodig vragen wij een identiteitsbewijs om uw verzoek te controleren.

Bijlage - Meer uitleg omtrent uw wettelijke rechten

Recht op informatie en recht op inzage van uw gegevens
U kan ons verzoeken om meer informatie betreffende onze verwerkings-activiteiten en over de gegevens die we over u bijhouden.

Recht op verbetering van onjuiste of onvolledige gegevens
U kan ons verzoeken om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren of te vervolledigen.

Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden)
Op schriftelijk verzoek zullen wij uw persoonsgegevens wissen:

 • indien ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
  of
 • indien de verwerking uitsluitend gebaseerd was op uw toestemming, die u nu intrekt,
  of
 • indien u redelijke gronden heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  of
 • indien de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn;
  of
 • indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bij wijze van uitzondering, kunnen wij weigeren om u gegevens te wissen(i) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te kunnen uitoefenen(ii) om een wettelijke verplichting na te komen of (iii) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op de beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de werking te verkrijgen indien één van de volgende situaties van toepassing is:

 • gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, indien deze betwist wordt;
  of
 • indien u ons hierom verzoekt, in plaats van de verwijdering van de gegevens;
  of
 • indien wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  of
 • wanneer u bezwaar gemaakt heeft tegen een verwerking die gebaseerd is op onze gerechtvaardige belangen.

Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U heeft te allen tijde het recht om omwille van u specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op onze "gerechtvaardigde belangenafweging". In zulk geval zullen wij deze gegevens niet langer verwerken tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de
verwerking zijn.
Wanneer persoonsgegevens verwerkt worden voor direkt marketing doeleinden heeft u ten allen tijde het recht om hiertegen bezwaar te maken of uw toestemming terug in te trekken.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde,

gangbare en machine-leesbare vorm en heeft u het recht om die gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.
Dit recht geldt:

 • indien de verwerking berust op de rechtsgrond van de toestemming of op de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een contract;
  en
 • indien de verwerking via geautomatiseerde methodes wordt verricht.